مدل شایستگی
مدل شایستگی گروه مجموعه‌ای از قابلیت‌های کلیدی است که باید به طور مرتب در پرسنل گروه احسان رشد کند و تک‌ تک پرسنل گروه نسبت به آن ارزیابی ‌شوند.
پنج شایستگی اصلی در گروه احسان