انتخاب
پس از بررسی رزومه ­های دریافتی برای پست های خالی، در صورتی که سوابق کاری و تحصیلاتی شما با شرایط احراز شغل تطابق داشته باشد, برای مصاحبه اولیه (رفتاری) دعوت می­شوید.
در این مصاحبه شایستگی های رفتاری شما و میزان انطباق آن با شایستگی های مدنظر و فرهنگ سازمانی مورد بررسی قرار گرفته و مقایسه می شوند. مصاحبه تخصصی بعد از تائید مصاحبه اول و در یک جلسه دیگر خواهد بود.
برای پست های کلیدی، متقاضی به کمیته استخدام نیز دعوت خواهد شد.

استخدام
پس از اتمام مصاحبه ­ها و نتیجه مثبت بررسی­ها، زمان آغاز کار اعلام و مدارک لازم برای تکمیل پرونده پرسنلی دریافت خواهد شد.
جامعه ­پذیری و آشناسازی کارکنان جدید در سه ماه اولیه ورود فرد به سازمان دوره آزمایشی او شروع شده و آشناسازی و جامعه پذیری به جریان خواهد افتاد. در این دوره همکار جدید با فرهنگ سازمان، واحد کاری، همکاران، رویه ­ها و قوانین کلی شرکت آشنا خواهد شد .