آموزش و توسعه فردی
در گروه احسان با برنامه ریزی و برگزاری برنامه های توسعه، برای نیروی انسانی سرمایه گذاری شده و برنامه های آموزش و توسعه فردی کارکنان مطابق با اهداف شرکت به طور منظم طراحی و اجرا می شود.
توسعه مدیران
برای توسعه مدیران از کارگاه های آموزشی، جلسات منتورینگ، بحث های گروهی، پخش فیلم و سایر روش های آموزشی استفاده می شود. این جلسات براساس برنامه توسعه رهبری (LDP) و به صورت یک ساله تدوین و اجرا می گردد. این برنامه ها برآمده از اهداف شرکت و مدیریت منابع انسانی است.
پیشرفت شغلی کارکنان موفق
کارکنان شایسته در گروه احسان براساس کارراهه شغلی با توصیه مدیران مستقیم و با تصویب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای پست های کلیدی سازمان انتخاب می شوند.